Welcome to my Blog.I hope you enjoy the music.Please leave your comments and suggestions. Thankyou :)
All songs posted here have audio links!!

Vanamali Radha Ramana / ವನಮಾಲಿ ರಾಧ ರಮಣ

August 31, 2010ವನಮಾಲಿ ರಾಧ ರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ
ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ಭಕ್ತಹೃದಯ ಮಂದಾರ ಬಾನು ಕೋಟಿ ಸುಂದರ
ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಬೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ (x4)

Vanamaali Radha Ramana Giridhari Govinda
Neela Megha Sundara Narayana Govinda
Bhakta Hrudaya Mandara Bhanu Koti Sundara
Nanda Nanda Gopa Brinda Narayana Govinda
Narayana Govinda (x4)


1.Audio Link by Usha Sethuraman

2.Audio Link by Vishakha hari[song starts at 2mins]

3.Audio link by another artist

Saraswati Namostute / ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

August 22, 2010


Composer : G N Balasubramaniam
raaga : saraswati
taaLa : roopaka
Language : Sanskrit


ಪಲ್ಲವಿ
ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೆ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಕರಧೃತ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ವರಮಣಿ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ

ಚರಣ
ನರಹರಿ ಸುತ ವಿಧಿ ಲಾಲಿತ ನವಮಣಿಯುತ ಕಂಭುಗಳೇ
ಸುರ ಸೇವಿತ ಪದಯುಗಳೇ ಸುಧಾಕರ ಸಮಧವಳೇ
---------------------------------------------------

pallavi
saraswathi namOsthuthe shArade vidyAprade

anupallavi
karadhruta veeNA pustaka varamaNi mAlAlankruta

charaNa
naraharisuta vidhilAlita navamaNiyuta kambhugaLe
surasEvita padayugaLE sudhAkara samadhavaLE1.Audio Link by Priya Sisters

2.Audio link by S.Janaki

3.Audio Link by Chandrika Pai

Jalandhara Supitasthe / ಜಾಲಂಧರ ಸುಪೀಠಸ್ತೆ

August 15, 2010


Raaga: valachi
taaLa: roopaka
Composer: Muthaiah Bhaagavatar
Language: Sanskrit


ಪಲ್ಲವಿ
ಜಾಲಂಧರ ಸುಪೀಠಸ್ತೇ ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರೆ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆ ಬಾಲೆ ಪರಿಪಾಲಿಸೌ

ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ
ಗ ,ಗಪ ದ,ದನಿ ಸ,ಸನಿ |ನಿದದಪ ಗ,ಗಪ ಗಪಗಸ||
ಗ,ಗಪ ಗಪಗಪ ದನಿದಪ |ದಪಗಸ ನಿದಪಗ ಸನಿದಪ||
ಗಪದನಿ ಸಗಪಗ ಸಗಸ, |ಸನಿದನಿ ಪದಗಪ ದಪಗಸ||

ಚರಣ
ಭವರೋಗ ನಿವಾರಿಣಿಭಕ್ತಜನ ಪರಿಪಾಲಿನಿ
ನವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿನಾದ ಹರಿಕೇಶ ರಾಜ್ಞಿ
(ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ)
----------------------------------------

pallavi
jaalandhara supeeThaste jApAkusuma bhAsurE

anupallavi
bAlArkka koTi prabhE bAlE paripAlisau

chiTTe swara
g,gp d,dn S,Sn|nddp g,gp gpgs||
g,gp gpgp dndp|dpgs ndpg Sndp||
gpdn SGPG SGS,|Sndn pdgp dpgs||

charaNa
bhavaroga nivAriNi bhaktajana paripAlini
navashakti svaroopiNinAda harikEsha rAgni
(chiTTeswara)


1.Audio Link by Group of Artists

2.Audio link by Another Artist

Adidano ranga / ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ

August 7, 20101. Audio Link by Bala Brundam

2.Audio Link by M.L.Vasantha Kumari

3.Audio By another group

4.Audio by Narasimha Nayak (song 27)


raaga: Arabhi
taaLa: Adi


ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣೆಯಲಿ [ಪ]

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತಲಿ
ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ [ಅ ಪ]

ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ
ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ತುತಿಸೆ
ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಚಂದದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸೆ
ಝಂತಟ ತಕಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣಿ ತೋಂ ಎಂದು
ಝಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರುನೊಪ್ಪಿಸೆ
ಧಾ ಮ ಪ ಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ
ತುಂಬುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ ಚೆಂದದಿ ಹಾಕಲು[1]

ಫಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು ಫಳಫಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ
ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ
ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಕೇಶಗಳಾಡೆ
ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನುತ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡೆ
ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು
ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಕೆನುತ[2]

ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಡಲು
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು
ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರು ಕಕ್ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು
ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ
ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ[3]

---------------------------------------------------------------
Aadidano ranga adbhutadindali kALingana phaNeyali

pADidavarige bEDida varagaLa neeDutali daya mADutali
nalidADutali beNNe bEDutali krishna

amburuhodbhava akhila suraru kooDi
ambaradali nintu avara stutise
rambe Urvashi ramaNiyarellaru
chendadim bharata nATyava naTise
jhamtaTa takadhimi tadhigiNi tom endu
jhampe tALadi tumburanoppise
da ma pa da sa ri endu dvaniyinda
nArada tumbura gAnava mADalu
nandiyu maddaLe chendadi hAkalu[1]

phaNava meTTi bAlava kaiyali piDidu phaLa phaLisutta
nATyavanADe chandra maNDaladante poLeyuva
mukhadoLu chalisuva neela kEshagaLADe kAlalanduge
gejje ghalu ghalu ghalurenuta uDi gejje ghaNTegaLADe
dushTa kALingana meTTi bharadinda puTTa pAdava iTTu
shrI krishNanu meTTidanu taka dhimi tadhikenuta[2]

suraru pushpada vrushTiya kareyalu sudatiyarellaru
pADalu nAga kannikeyaru nAthana bEDalu
nAnA vidhadi stuti mADalu rakkasarellaru
kakkasavane kaNDu dikku dikkugaLige Odalu
chikkavanivanalla purandara viTTala vEnkaTaramaNa
bEga yashOde binkadoLetti muddADe shrI krishNana[3]

stat

Counter

Blog Widget by LinkWithin
 
Bhakthi Geetha / ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು - by Templates blogger